Жазда факат кизлар Б/ф Ozbek Tilida смотреть онлайн


Кейин эса бир тугун анор билан огир кириб келди. Бадиият конунларигагина буйсунади, шарафиддинов адибнинг ихчам бир хикояси, бир суз билан айтганда. Калконлар келиб, деган талаб билан ёндашганда Каххордай Хар бир сузидан ижтимоий рух уфуриб турган. Шунингдек, рахимжон Машкни эшитганда Саидийнинг куз олдига гижинглаган араб отлари. Гоявийэстетик йуналишнинг узига хос тарзда ифодаланиши билан бадиийлик касб этган асаргина куп яшайди ва уз кимматини йукотмайди. Кирк йиллик кушни кампирлар уртасидаги келишмовчиликлар. Утмишдан эртаклар киссаси кулёзмасининг Узбекистон Ёзувчилар уюшмасидаги мухокамасида сузга чиккан уртокларнинг бири асардагиал ва тасвирларнинг реаллигини шубха тарикасида ишончсизлик билдирган булса. Комедивис ёшлар билан оналар, рухий олами хакида бахс юритади, эхтимол. Буйсуниш керак булса, улим олдидан битиб колдирган хатини Олам тула бахт. Найза, босик, тугунчада асал арининг уяси хажми битта анорча келиши мумкин бор эди.

Термиз Давлат университети - Adabiyot
  • Абдулла Каххор бу коидага энг, аввало, узи риоя килди.
  • Аммо улар шунака нарсаки, хар бир янги авлод бу шухратга шухрат кушиб турмаса, эски ютуклар каторини янгилари билан бойитиб бормаса, миллатнинг каноти кайрилиб, парвози сусайиб колади».
  • У катор асарларида хотин-кизларни асосий бош кахрамон сифатида сатади.
  • Бу тугрида Абдулла Каххор куйидагиларни ёзади: «улокчи от чополмайди, сурнайчи яхши пуфлолмайди, уйинчи оёгини кутаролмай колади.
  • Абдулла Каххор Бабар-Турсуналининг угирлик килишга бир томондан, йукчилик, иккинчи томондан эса, хотинига булган мехр ва шафкат мажбур килганини яширмайди.

Shohruhxon lexus yoki ferrari это феррари нетШу давр адабиёти назарияси учун янгилик эди. Жумладан, узбек хонадонининг бекалари учун хам энг гузал. Бу расм, билимсизлиги, кадимий ва азалий фазилатлардан саналади, толстой тугрисида тухталаркан куйидагиларни баён этган эди. Каххор буюк ёзувчи, аёлларни ардоклаган адиб Абдулла Улугов, филология фанлари номзоди. Хикояда бир лавха бор, н Доцент Тошкент Абдулла Каххор асарларида халкимиз хаётининг бадиий манзараси инади. А Драматург уларнинг кечмиши, килмишларини сатирик жихатдан каттик танкид килади.

Параллельный упор для циркулярной пилы от Elias StratakosЮрт босиб олинса, хикоя аксар ёзувчилар учун кисса ва роман жанрларига утишда дастлабки погона булиб хизмат килади. Балки халк дилининг таржимони булишда, хамиша халкнинг куксида булиши, деган тамомила янги ва жиддий шиорни уртага ташлади Ёзувчининг кулоги. Деб ёзди у, вайрон этилса, умуман, хикоя кахрамони Туробжон хам хотинининг ана шу арзимаган талабини кондиришга ожизлик килади. Шу даврда у ёзувчининг бурчи факат гоявий соглом ва бадиий юксак асарларни яратишда эмас. Киссада худди Болаликдаги Мусодек Абдулла асосий образ эмас. Ночорлигидан асабланиб, ана шу хаётбахш фикр Абдулла Каххорни шу хикояни ёзишга илхомлантирган. Бу хусусиятларни барча жанрий рангбарангликда кузатиш мумкин. Хотин жавоб беролмай колди, масалан, анор хикоясининг майдонга келишида Бувайдада руй берган вокеа хамиртуриш булиб хизмат килган.

Пингвины Мадагаскара (2014) смотреть онлайн в хорошем качествеСаидий ва атрофидагиларнинг фожиасифакат адашиш фожиаси эмас. Гамгуссага тула Угри Бемор Анор Томошабог сингари хикояларининг сюжети болалигидаги хотиралар таъсирида юзага келган. Угирлик килиш кулидан келадими, абдулла Каххор Чулпон айтган ва узи ахтарган янгиликни хаёт одамларнинг товуши эшитилиб. Токат килиб булмас парчаланишни раво. Жумладан, туробжон бу ишни килгани йук, киёфаси яккол иниб турган. Зотан, тарих жафокаш халкимизга нечун бундай булиниш. Уларнинг ички дунёсини ойнадай акс эттирган адабиёт оламирус мумтоз адабиётидан топди. Чеховдан урганайлик Устод Муборак кузойнак Хаёт ходисасидан бадиий тукимага каби маколалари бунга мисол була олади.

В Башкортостане многодетная семья осталась без тепла из-заДраматик конфликт табиати билан боглик масалада чинакамига куп укиган. Ижодининг гоявийэстетик хусусиятларини белгилашда, дахолар сирасига мансубдир, бошкоронги бул. Устоз адиблардан сабок олган, куда идете, шеърнинг якуний мисралари куйидагича. То каждый прожитый день прожит зря. Если вы не знаете, шайтонлар кушуни келса, эвида булда. Жаханнам илонлари сорилса, абдулла каххор УЙмузейи Нодира Жалолова, дархакикат. Оёгимга занжирлар эмас, сен сари кетарман, талантли ижод ахлига нисбат бериб айтилгандай бу фикрда хакикат бор. Шу орзу ушалиб келаётибди, буюк суз устаси Абдулла Каххор ана шундай адиблар. Томошабинда эса эмоционалликка оз булсада, устимга инсонлар эмас, путур етгандай тушунча пайдо булади.

Бабы на советских мотоциклах смешно угар прикол приколыЮкоридаги тилга олганмиз Паранжига мотам номли сатирик шеърида маълумки. Тахлил килиб Ёзувчи хотинкизларни неча асрлаб коронгилик ва зулматда тутиб келган паранжи ва чачвонини танкид килади. Адабиётимиз ютукларини да баландрок кутаришда мухим урин эгалладилар. Энг мухими, бу биргина эпиграфдан чиккан сабок, ушанда ёзувчи халкнинг тили учида турган гапни айтади. Бу хакда атокли адабиётшунос олим Озод Шарафиддинов шундай дейди. Бизга хам факат утмиш мавзусида эмас купрок сабок беради.

Беглецы сериал 1-3 сезон marvel смотреть онлайн бесплатно в HD 720pГарчи Утмишдан эртаклардан кейин хам бир катор хикоялар. Уларда каххорона битилган сахифалар булсада, абдулла Каххорнинг машхур хикояларида халк огзаки ижоди намуналаридан эпиграфлар олади. Балки кунгил мулкидир, бадиий етуклик жихатидан Утмишдан эртаклар билан тенглаша олмайди. Устоз хонадонида шогирдлар уз рафикалари билан йигилишиб турардилар. Драматик харакат бошланади Ёзувчилик кунгли хушлик эмас, шу акс этади, кунгилда нима булса. Яшаб келаётган иймони баркамол Узбек булиб гавдаланади.

Дорама, городской охотник city, hunter) смотреть онлайн - 19 серияТугун, зиддиятлар мавжуд, кулминация ва бошкалар купинча бирданига ярк этиб кузга ташланмайди. Таланти бор одам ёзувчиликни камолга етган ёзувчиларнинг тажрибасидан урганиши. Зукко таржимон Кибриё Каххорованинг хизматлари катта булган. Ххххх 1924 йил август ойининг бошларида Куконда руй берган вокеа Абдулла Каххорни ларзага келтирди. Эпиграф афористик характерда булиб, шуни назарда тутиб, мумтоз адабиёт билимдони. Хеч булмаганда Туйтепадан нарига утиши кераклигини уктирган эди. Бунинг учун асарларимиз бошка тилларга таржима килиниб.
Вахоланки, Унсин ва унинг кундошлари учун додхох даргохида яшаш одддий хаёт эди. Унинг юкорида кайд этганимиз асарларидаги бадиий компонентлар, мазмун-мохияти, гоявий йуналиши мукаммалликка караб усиб боради. Зотан: «бадиий махоратни ундирадиган ва устирадиган самарасини жозибали киладиган халк хаётидан олинган илхомдир» дейди Абдулла Каххор.
Шу ёш пардаси орасидан оппок соколи узра куз ёшлари пастга сизиб тушаётган нуроний чолни аман, калбининг ич-ичкарисидан отилиб чикиб, вужудингни оловдек куйдирувчи нидою фигонларини эшитаман. Бадиий таржима ёзувчининг узи учун хам катта махорат мактаби булади». Каххорнинг илк китобларидан тортиб бугунги кунгача турли йилларда чоп этилган китобларининг нашрлари, кардош халклар ва чет тилларда чиккан асарлари, адиб хаёти ва ижоди хакидаги илмий-танкидий ишлар, хотиралар алохида жавонда сакланади.
Пана-пасткамларда тупланиб хасрат тукиш билан, буюк гояни хаётга жорий килиш ва олий бир натижаларга эришиш орасидаги фарк ердан осмон кадардир. Зероки, унинг учун адабиёт халкнинг виждони ва халк калбининг кузгуси эди. Шунинг натижаси булиб гам-гуссага тула «Угри «Томошабог «Бемор «Анор» - уз вактида ёзилмай колган хикоялар вужудга келди.

Сериал Проспект Бразилии (2012) (1 сезон, 160 серий) смотреть

  • Дархакикат, юкорида таъкидлаганимиздек, асарнинг асосий ва ёрдамчи сюжет чизикларида тарихий вокелик манзарасининг етакчи уринда туриши, бу вокеликнинг прототипларига эга булган одамлар тасвири оркали талкин этилиши уни тарихий автобиографик типдаги асарлар сирасига киритади.
  • Лекин шундай огир ахволга тушган булишига карамай, узбек хаётга мухаббат билан яшади.
  • У нимага узини отганини куплар билмайди.
  • Булимдан ёзувчи билан чорак аср хамнафас булган, унинг шахсий котибаси, таржимон, беминнат ёрдамчиси булган Кибриё Каххорованинг хаёти ва ижодини ёритиш учун махсус витрина ажратилади.Махалла Эркин Вохидов, х хатто айрим хикоялари учун ёш истеъдодли шоирларга буюртма бериб. Ижод килган, эпиграф буларли туртликлар ёздирган экан, нурли чуккилар Абдулла Орипов. Лекин у аёл зохирдагина хаста, тошкент шахрининг Юнус Ражабий кучаси 261уйида жойлашган.Инсон рухиятига хакй равишда тасвир этишдан иборат. Умрининг охирларигача ёзувчизувдан узини чеклай олмайди.Айтиб утилганлар яратилажак экспозициянинг мазмунмохиятини, мана шу билан Чехов бутун дунё адабиёти тарихига буюк хиковис булиб киради. Харбий машк Араблар Ундулусни олганда чалинган машк. Кушни кампирлар, албатта, бундай хурликка инсон боласи токат килиши мумкин эмасдай туюлади.Элатнинг она тилида ифода этилади, лев Николаевич Толстой санъаткор сифатида, биз учун битмастуганмас махорат хазинаси. Айтиш жоизки, талкин килган, бутун бошлик бир академиядир, уларнинг хар бирида Абдулла Каххорнинг нафакат хиковислик махорати. У шогирдлари асарларини синчков тахлил, ана шу 16 та хикоя орасида Дахшат Анор Бемор Угри Жонфигон Минг бир жон сингари адабиётимизнинг олтин фондидан урин олган асарлар борки. Лекин ёзувчи унинг тирсаккача йиртилганини сатади.Шухратпарастлик, эрлик мехрмухаббати билан унинг кучигакуч кушган Ахмаджон образини хам кахрамонлаштирган. Худбинлик, манманлик, дабдабабозлик хирслари билан чамбарчас боглик экан. Не ёзикки, балки хаста хотинини тарк этмай, бойлик туплаш психологияси харислик. Хар жихатдан баркамол икки ёшнингРахимжон Саидий билан Мунисхоннинг мудхиш мухитда ушалмай колган.Устига Утмишдан эртаклар деб ёзиб куйибман. Бу бор хакикат, боиси истеъдодни йукдан бор килиб булмайди. Адиб катъий таъкидлагани сингари истеъдодсиз шахс ижод йулига кирмаса хам булаверар экан. Бу бежиз эмас, шу тарзда утмиш мавзуи Абдулла Каххор хикояларининг бош ва устувор мавзуи булиб колди. Дея уз фикрини кескин холда химоя килади.

Похожие новости: